Để có thể sử dụng mã Coupon của HAVIAS tại trang web www.havias.com, các bạn có thể làm theo các bước dưới đây:
For using the HAVIAS Coupon code at www.havias.com, you can follow the steps below:

Bước 1Tìm kiếm sản phẩm muốn mua
Step 1: Search for the product you want to buy
Bước 2: Chọn hoặc gõ tên sản phẩm cần mua
Step 2: Select or type the name of the product you want to buy

Bước 3: Cho vào giỏ hàng
Step 3: Add to Cart

Hướng dẫn sử dụng Coupon Evoucher mua hàng tại HAVIASHướng dẫn sử dụng Coupon Evoucher mua hàng tại HAVIASHướng dẫn sử dụng Coupon Evoucher mua hàng tại HAVIAS

Bước 4: Chọn tiến hành đặt hàng
Step 4: Select Proceed to order

Bước 5: Điền thông tin mã Coupon (Nếu có mã Coupon/E-voucher) và thông tin Giao hàng
Step 5: Fill in the Coupon code (If you has a Coupon/E-voucher code) and Delivery information

Bước 6: Chọn phương thức thanh toán và nhấn Đặt hàng. Hoàn tất quá trình Đặt hàng
Step 6: Choose a payment method and click Place Order and Complete the Order Process

Hướng dẫn sử dụng Coupon Evoucher mua hàng tại HAVIASHướng dẫn sử dụng Coupon Evoucher mua hàng tại HAVIASHướng dẫn sử dụng Coupon Evoucher mua hàng tại HAVIAS